1 augustus 2010

Nieuw toekomstperspectief voor de Vereniging SOD

image for Nieuw toekomstperspectief voor de Vereniging SOD image

De informatisering en automatisering heeft zich in de afgelopendecennia op alle terreinen van de maatschappij in hoog tempo onontkoombaar en onmisbaar gemaakt met een enorme invloed op werk- en denkprocessen. De forse veranderingen in werkwijze als gevolg hiervan hebben zeker ook bij de DIV-functie tot een complete omslag geleid van een meer traditionele ‘bewaarfunctie’ naar een ‘makelaarsfunctie’ in informatie.

De informatisering en automatisering heeft zich in de afgelopendecennia op alle terreinen van de maatschappij in hoog tempo onontkoombaar en onmisbaar gemaakt met een enorme invloed op werk- en denkprocessen. De forse veranderingen in werkwijze als gevolg hiervan hebben zeker ook bij de DIV-functie tot een complete omslag geleid van een meer traditionele ‘bewaarfunctie’ naar een ‘makelaarsfunctie’ in informatie. Het is dan ook voor onze ‘eerbiedwaardige’ Vereniging SOD, die in 1931 als ontwikkelingsgerichte organisatie is opgericht juist om de nieuwe ontwikkelingen van toen in goede banen te leiden, van groot belang om steeds weer aansluiting te vinden bij de vernieuwingen op het vakgebied. En sterker nog, zo mogelijk ook mede richting te geven.

Noodzaak tot verheldering
Onze doelstelling luidt nog steeds ‘een praktische en doeltreffende verzorging van de documentaire informatievoorziening en de administratieve organisatie te bevorderen.’ Als SOD verenigen wij vooral ambtelijke medewerkers op het gebied van documentaire informatievoorziening bij gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Van de circa vijf à zes duizend mensen die in dit vakgebied werkzaam zijn, is echter maar een beperkt aantal (minder dan éénduizend) ook lid van de SOD. In potentie zou onze vereniging dus nog genoeg nieuwe leden kunnen aantrekken, maar er zijn belemmeringen. Het vakgebied is door automatisering sterk aan het veranderen en de beroepsgroep neemt mede daardoor, maar ook als gevolg van bezuinigingen, sterk af. Door de verschuiving in de werkzaamheden van papier naar digitalisering zal het beroep anders worden ingericht; de klassieke DIV’er gaat verdwijnen. Als Vereniging SOD is het ook niet altijd mogelijk om bij de nieuwe ontwikkelingen aan te haken. Het ledenbestand loopt langzaam terug, dreigt te vergrijzen en er is (te) weinig nieuwe aanwas. Sterke punten van de SOD zijn en blijven het eigen vakblad Od, de SOD-congressen en de frequente activiteiten van de drie regio’s, die een sterke binding onder de leden geven. Naast deze ontwikkelingen dient te worden gewezen op het feit dat de door de vereniging opgerichte Stichting SOD-opleidingen inmiddels op eigen benen is komen te staan. Dat noodzaakt tot verheldering van ieders activiteiten voor leden en marktpartijen.

Ledenraadpleging
Dit alles heeft het bestuur van de SOD ertoe aangezet om een nieuw toekomstperspectief voor de vereniging te ontwikkelen. En dan niet door een prachtige blauwdruk te schrijven met tal van meer of minder realistische vergezichten, maar door ‘gewoon’ onze leden te bevragen over hun wensen, ideeën en behoeften inzake de vereniging! Wat willen we eigenlijk als leden? Waaraan bestaat concreet behoefte? Welke acties kunnen worden ondernomen om meer leden te trekken? Et cetera, et cetera. Daartoe zal een ledenraadpleging worden georganiseerd met als doelstelling:

  1. inventariseren welke ideeën, suggesties, wensen en behoeften leden hebben ten aanzien van het (toekomstig) functioneren van de Vereniging SOD. Wat verwachten leden van de vereniging? En wat kan de vereniging eventueel van leden verwachten?
  2. inzicht geven in de bekendheid van de SOD binnen de beroepsgroep. Wat is de beeldvorming rond SOD binnen de beroepsgroep? En welke andere, vergelijkbare en wellicht concurrerende organisaties of verenigingen zijn er op het vakgebied?

Aan de hand van deze uitkomsten zal het bestuur vervolgens een goed onderbouwde toekomstvisie ontwikkelen met concrete actiepunten voor de vereniging als geheel. Gelet op het belang van deze ledenraadpleging doe ik graag een beroep op u allen om niet alleen medewerking te verlenen, maar ook ideeën te leveren, acties te suggereren, te attenderen op kansen en wat al niet. Kortom, kom in actie voor de SOD!

 

jcmcox@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *