12 november 2014

Implicaties van de Woo

image for Implicaties van de Woo image

De nieuwe Wet open overheid heeft implicaties voor het werkveld bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen1) van zowel de informatieadviseur als de bedrijfsarchivaris. Met name de impact in uitvoerbaarheid, kosten en risico’s van de wet komen in dit interview aan de orde en ook worden er vragen beantwoord over het verplicht inrichten van een via internet raadpleegbaar informatieregister.

De nieuwe Wet open overheid heeft implicaties voor het werkveld bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen1) van zowel de informatieadviseur als de bedrijfsarchivaris. Met name de impact in uitvoerbaarheid, kosten en risico’s van de wet komen in dit interview aan de orde en ook worden er vragen beantwoord over het verplicht inrichten van een via internet raadpleegbaar informatieregister.

Wat is je eerste indruk van het wetsontwerp?
“Op het eerste gezicht is de indruk dat de inrichting van de informatievoorziening binnen UWV sterk gewijzigd zou moeten worden, met alle ICT-aspecten vandien. Omdat het wetsvoorstel ertoe verplicht dat bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging worden geopenbaard en dat overheden een register bijhouden van (een deel) van de documenten waarover zij beschikken, wordt ook een veel meer proactieve vorm van informatieverstrekking gevraagd.”

Waar moeten we dan aan denken?
“Op dit moment is het lastig te zeggen wat de impact precies gaat worden. Tot nu toe denken we aan de volgende punten:

  • opzetten van een of meer elektronische registers waarin is opgenomen welke documenten onder UWV berusten; in de praktijk betekent dit dat de volledige documenthuishouding van UWV in kaart moet zijn gebracht, inclusief het archief, en dat er bepaald moet zijn welke informatie wel of niet openbaar is2;
  • mogelijke aanpassingen van enkele informatiesystemen van UWV, afhankelijk van de bepalingen in de nieuwe wet; een dergelijk systeem wordt ingericht op het moment dat een bestuursorgaan van plan is aanpassingen te doen aan haar informatiesysteem of van plan is een nieuw systeem in te richten;
  • mogelijke aanpassingen van de metadata van de documenten, zodat gebruikers die in het register kijken, weten waar een bepaald document op hoofdlijnen betrekking op heeft;
  • inspanning op cultureel en organisatorisch gebied (mentaliteitsverandering);
  • op orde brengen van intern beschikbare gegevens (te denken valt aan eenduidigheid, rubricering, systematisering, standaardisering van schrijfwijze, inventarisatie van reeds bestaande interne databanken, gegevenssets, etc.);
  • relaties leggen tussen informatieobjecten op verschillende niveaus zoals documenten, dossiers, gegevens.

Enkele van deze gegevens zijn al openbaar, maar het merendeel nog niet. Een voorbeeld van openbare informatie zijn de Beleidsregels Ontslagtaak UWV op www.werk.nl.”

Wat is de relatie met Linked Data Overheid?
“Linked Data Overheid (LiDO) is een rijksbreed programma dat gericht is op het binnen de overheid inzichtelijk maken van de relatie tussen beleid, wetgeving en rechtspraak, waarin ook partijen als Belastingdienst, SVB, IND en het ministerie van BZK deelnemen. UWV start binnenkort met een pilot om de voorzieningen van linked data te gaan gebruiken binnen de juridische kennisbank van het Juridisch Kenniscentrum van Bezwaar en Beroep. De verwachting is dat linked data kan bijdragen aan het openbaar maken van (uitvoerings)beleid en archief. Maar in dit stadium is het nog te vroeg om te kunnen inschatten op welke termijn de overheidsinformatie openbaar beschikbaar komt. Meer informatie vind je op https://data.overheid.nl.”

Wat gaat dit allemaal kosten?
“De wetgever heeft de financiële consequenties nog niet benoemd. In de Kamerstukken is onder nr. 10 een onderzoek naar kosten en baten voor de overheid gepubliceerd (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-272468.html). Op dit moment is het lastig in te schatten wat de financiële consequenties zijn en hoeveel tijd en capaciteit er nodig is voor de uitvoering. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk op welke wijze UWV deze wet wil implementeren in de organisatie. Wordt het een UWV-breed project of moet de uitvoering van deze wet in de reguliere begroting van iedere individuele afdeling worden opgenomen?”

Kun je al een conclusie trekken?
“Behalve dat er nog veel onduidelijk is, niet in de laatste plaats over de kosten, kunnen we nu al concluderen dat er verschillende ontwikkelingen dezelfde richting uitgaan. Het lijkt me verstandig om deze ontwikkelingen hand in hand te laten gaan, zodat we optimaal kunnen profiteren van de nieuwe inzichten en producten die worden ontwikkeld. We zullen stap voor stap onze informatievoorziening op vergaande openbaarheid moeten gaan inrichten.” 

Jeannette.Soeters@uwv.nl, Jeannette Soeters is informatieadviseur DIV bij UWV.


*Met dank aan mijn collega Cleo Kiers, beleids- en informatieadviseur DIV. 
1 http://www.uwv.nl/OverUWV/wat_is_uwv/index.aspx
2 Bij intern beschikbare data moet gedacht worden aan

  • documenten die zijn gearchiveerd in het (elektronisch) archief;
  • gegevens in applicaties of elders;
  • handboeken, protocollen, e.d.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *