1 juli 2011

Eén digitale overheid

image for Eén digitale overheid image

‘I-NUP’ zegt de gemiddelde ambtenaar weinig. Daarom is een handzame brochure verschenen: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak.2 Die titel drukt kernachtig uit waar het om gaat. ‘Eén overheid’ slaat op de compacte, samenwerkende, efficiënt en effectief opererende overheid. ‘Digitaal’ drukt uit dat moderne media de voorkeurskanalen zijn voor de verspreiding van overheidsinformatie en de toegang tot diensten van de overheid. ‘Betere service’ stelt de vraag van burgers en bedrijven centraal.

‘I-NUP’ zegt de gemiddelde ambtenaar weinig. Daarom is een handzame brochure verschenen: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak.2 Die titel drukt kernachtig uit waar het om gaat. ‘Eén overheid’ slaat op de compacte, samenwerkende, efficiënt en effectief opererende overheid. ‘Digitaal’ drukt uit dat moderne media de voorkeurskanalen zijn voor de verspreiding van overheidsinformatie en de toegang tot diensten van de overheid. ‘Betere service’ stelt de vraag van burgers en bedrijven centraal. Die service is snel en zeker: burgers en bedrijven hebben 24/7 toegang tot informatie; er wordt zorgvuldig en veilig met informatie omgesprongen; er wordt begrijpelijke taal bij gesproken. De overheid stelt geen overbodige regels, vraagt burgers en bedrijven niet om al bekende gegevens en biedt dus ‘meer gemak’.

Ondersteuning voor implementatie
De brochure geeft een korte beschrijving van het programma i-NUP op de vier hoofdlijnen: het loket voor burgers – en hoe de respectievelijke overheden gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties dat gaan invullen, digitale dienstverlening aan bedrijven, het stelsel van basisregistraties, en, de implementatieondersteuning. Wat het laatste betreft: gemeenten krijgen daarvoor tijdelijk extra geld dat uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2015 naar voren wordt gehaald. Met een deel van dat geld, door het rijk met € 10 mln. aangevuld tot € 28 mln., wordt een ondersteuningsprogramma opgezet. Het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) ontwikkelt dat programma. De rest van het vrijgemaakte geld, € 104 mln., krijgen gemeenten, bedoeld om er aanvullende implementatieondersteuning mee in te kopen. Maar dit geld is niet geoormerkt. Slimme gemeenten zetten het tijdelijke geld daadwerkelijk in om de e-overheid (versneld) te realiseren en zo (eerder) efficiencyvoordeel te genieten. Becijferd is, dat gemeenten per jaar € 125 mln. kunnen besparen. Uit die besparingen moet het tijdelijke geld uit het gemeentefonds, in 2015 weer worden terugbetaald. Als gemeenten hebben voldaan aan 19 resultaatafspraken, behoeft de bijdrage van het rijk van € 10 mln., niet te worden terugbetaald.

Webrichtlijnen 1 Alle gemeenten zorgen dat hun website eind 2012 voldoet aan de minimale eisen van de webrichtlijnen en 1-1-2015 volledig voldoet aan de webrichtlijnen
MijnOverheid 2 Alle gemeenten sluiten aan op de berichtenbox van MijnOverheid
3 Het volume van het gebruik van de berichtenbox MijnOverheid neemt toe en bereikt een significante omvang
4 Alle gemeenten sluiten aan op de lopende zaken, functionaliteit van MijnOverheid
Antwoord© 5 Alle gemeenten zijn aangesloten op het 14+nummer

6 Alle gemeenten zijn als gebruiker en als leverancier van informatie aangesloten op de contentvoorziening van Antwoord©

Deze aanvankelijk afgesproken resultaatafspraak is komen te vervallen omdat de contentvoorziening wordt beëindigd wegens het ontbreken van bestuurlijk en financieel draagvlak

eHerkenning 7 Alle gemeenten zijn aangesloten op eHerkenning. Alle eigen (niet eHerkenning) voorzieningen voor het identificeren en autoriseren van bedrijven zijn uitgefaseerd
Nieuw Handels Register 8 Voor 1 juli 2014 zijn alle gemeenten aangesloten op het NHR in het kader van de wettelijke plicht voor gebruik van NHR
Antwoord voor bedrijven 9 Gemeenten zetten Antwoord voor bedrijven in voor hun dienstverlening aan bedrijven. Gemeenten vullen de bibliotheek van het platform van Antwoord voor bedrijven met alle transacties die de ondernemer bij de overheid kan doen volgens de (open) standaarden die door het College Standaardisatie zijn vastgesteld
Basis Registratie Personen (BRP) 10 Alle gemeenten sluiten aan in het kader van de wettelijke verplichting
Basis Registratie Grootschalige Topografie (BGT) 11 Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht
Basisregistratie Lonen Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU) 12 Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht
Basis Registratie Ondergrond (BRO) 13 Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht; aansluiten in 2012
Alle basisregistraties 14 Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht om de basisregistraties te gebruiken als enige bron van de hierin opgenomen authentieke gegevens en vragen deze niet opnieuw uit. Dit zal per registratie voor de drie decentralisatietaken worden gemonitord vanaf de datum van verplicht gebruik
Basis Administraties Gebouwen (BAG)/ Gemeentelijke Basis Administratie personen (GBA) 15 Alle gemeenten gebruiken de BAG als bron voor adres- en gebouwgegevens. Eerste prioriteit hierbij is het realiseren van de koppeling tussen de BAG en de GBA per uiterlijk 1 november 2011
BAG/ WOZ 16 Alle gemeenten koppelen stapsgewijs de WOZ aan de BAG. Als tussenresultaat zij de, voor in februari 2012 te verzenden WOZ-beschikkingen, de gekoppelde BAG-identificatienummers beschikbaar voor externe communicatie
Digikoppeling 17 Alle gemeenten implementeren en gebruiken Digikoppeling om gegevens uit de BAG, GBA en NHR uit te wisselen
Digimelding 18 Alle gemeenten sluiten aan op Digimelding en gebruiken deze voorziening in elk geval voor BAG, GBA en NHR
Digilevering 19 Alle gemeenten sluiten aan op Digilevering en gebruiken deze voorziening in elk geval voor BAG, GBA en NHR
Standaardisatie 20 Gemeenten maken gebruik van open standaarden zoals vastgesteld door het College Standaardisatie en werken hierbij volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. Bij aanmelding van software, krijgt bij gelijke geschiktheid, open source de voorkeur

Resultaatafspraken
De resultaatafspraken zijn voor het grootste deel niet nieuw. Als resultaatafspraak voor het rijk geldt dat de voorzieningen, de bouwstenen van de e-overheid, op tijd worden opgeleverd. Voor gemeenten en de andere overheden gelden de resultaatverplichtingen die in bovenstaande tabel genoemd worden.
De brochure belicht ook de praktijk. In vier interviews geven een burgemeester, een secretaris, een wethouder, een directeur dienstverlening en een Chief Information Officer (CIO) aan hoe zij nut en noodzaak van i-NUP zien en hoe zij met de NUP-bouwstenen aan de slag zijn. Met de brochure bij de hand kan ieder die met de implementatie van de bouwstenen van de e-overheid bezig is, de eigen bestuurders en collega’s daarvan overtuigen.

 

kees.duijvelaar@gmail.com


1 Het programma NUP werd bestuurlijk overeengekomen op 1 december 2008 en liep formeel tot 1 januari 2011. Het programma i-NUP is op 30 mei 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamer 2010-2011, 26643, nr. 182) en eindigt op 1 januari 2015.

2 De brochure is ruim verspreid – uiteraard elektronisch – onder meer met een ledenbrief van de VNG; de brochure is te downloaden van www.e-overheid.nl, www.vng.nl en verschillende andere sites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *