1 maart 2010

Handreiking BAG-Wabo

image for Handreiking BAG-Wabo image

De Handreiking BAG-WABO is een coproductie van VROM, EGEM, RENOIR (e-dienstverlening) en enkele noordelijke gemeenten.

De Handreiking BAG-WABO is een coproductie van VROM, EGEM, RENOIR (e-dienstverlening) en enkele noordelijke gemeenten.
Intensieve en bovenal effectieve samenwerking heeft geleid tot een handzaam overzicht voor burgerdienstverlening en gemeenten die serieus werk willen maken van de BAG en de Wabo. Bouwvergunningen zijn input voor de BAG en de BAG heeft de (status)input benodigd voor haar registraties. Dit is nieuw voor gemeenten, in die zin dat de vroegere huisnummering die via GBA/ Burgerzaken benodigd was in samenwerking met TNT post, in een basisregistratie aan andere vereisten moet voldoen.

Gemiste kans
Wat niet lijkt te veranderen is het gedoe van de straatnaamgeving die nodeloos complex wordt gemaakt: samengestelde voor-/ achternamen, voorletters en bijvoegsels waarop je in databases en TomTom je suf zoekt omdat de schrijfwijze je niet altijd bekend is. Jammer dat die flauwekul niet wordt aangepakt in het proces en de ontstane draconische straatnaamgeving niet in één klap bij wet werd weggesaneerd.
Zo is het ook in mijn ogen jammer dat het proces van archiveren nog steeds blijft berusten bij de (lagere) overheidsorganen zelf. Veel processen betreffen te bewaren processen en je zou zeggen: maak in de dynamische periode nu direct het statisch en wellicht al eerder het openbare dossier aan en laat deze bij VROM beheren. Nee, zo valt te lezen op de site1, de archiefinspecties hebben hierop negatief geadviseerd in verband met de verantwoordelijkheden en statuswijzigingen van dossiers op Omgevingsloket Online (OLO). Volgens mij een gemiste kans. Ik had daar liever een JA, en dan regelen we de hybride gevallen (papier/digitaal), status, openbaarheid en verantwoordelijkheden ook opnieuw. Dat scheelt volgens mij een boel gedoe en komt de dienstverlening echt ten goede. Naar mijn idee zouden zelfs papieren aanvragen in dit systeem kunnen worden gezet. Nu zit elke gemeente eigen afwegingen te maken, eigen software-oplossingen te kopen en/of te implementeren en dure koppelingen te onderhouden. In een tijd van bezuinigingen een gemiste kans ‘van miljoenen’ volgens mij. Enfin, daar gaat de handreiking niet over.

Heldere uitleg
Het boekwerkje gaat dus vooral over de nieuwe ideeën achter BAG en Wabo, en dat in samenhang met elkaar en gepresenteerd vanuit het perspectief van de burger en de ambtelijke organisatie. De rode draad is het proces op hoofdlijnen: burger heeft idee, vooroverleg, voorbereiden en indienen aanvraag (hogere verantwoordelijkheid aanvrager), bepalen bevoegd gezag (overheden samen: regie bij één overheidsorgaan), publiceren van de aanvraag, vaststellen van de proceduretermijn, ontvankelijkheids- en inhoudelijke toets, ontvangen van het advies van de adviseurs, nummering, besluitvorming, start sloop, start bouw, bouw gereed.
Knap is hierbij dat op heel heldere wijze wordt uitgelegd wat het perspectief van de burger/aanvrager is, wat het gemeentelijk perspectief is, wat betreffende de BAG, wat betreffende de Wabo en dan ook nog als gemeentelijke ambitie: minimaal of maximaal gebruik van bijvoorbeeld het omgevingsloket en de implementatieaspecten.
Het komt er namelijk op aan om binnen de kaders van de wet rondom het proces te kiezen. Dit boekje geeft handvatten voor keuzes en vooral ook het consequent kiezen voor bepaalde werkwijzen.

Van belang
In de handreiking wordt de archivering van brondocumenten bij de BAG-beheerder belegd en het beheer van het Wabo-dossier bij BWT.
Vanuit deze disciplines gezien is het al mooi dat er aandacht is voor dossiervorming. Op de genoemde site voorspelt de archivaris dat zonder DMS de implementatie van de Wabo een mislukking wordt.
Mijn stelling hierop heb ik boven al gegeven. Deze puinhoop lijkt te worden geregisseerd door archiefinspecties, zonder het inzicht en de lef te betrekken van dynamisch dossierbeheerders. Het wordt volgens mij echt tijd dat onze vakvereniging SOD hier ook stevig op gaat toeteren. Ik hoop van harte dat de uitgave die op stapel staat voor Wabo en DIV, zoals aangekondigd door KING, de opvolger van EGEM, deze soep beter zal opdienen. Ondertussen ligt het slagveld bij zo’n beetje elke gemeente volledig open en hoopt het bestuur dat haar ambtenaren bij BAG, ICT, VROM en DIV het weer naar behoren weten op te lossen.
Adviesbureaus, softwareleveranciers en medewerkers zijn volop aan de slag met deze nieuwe uitdaging. In de handreiking worden nogal wat registratiewerkzaamheden opgesomd die nieuw zijn voor de gemeentelijke organisatie. Naar mijn mening past het de facilitaire afdeling om de registratie- en wellicht regisseursfunctie voor Wabo en BAG en/of de Vastgoedinformatievoorziening op zich te nemen. Daarom is de aandacht voor nieuwe wetgeving zoals Wabo en BAG in ons vak voor ons allen van belang en is het zaak om in de loop van 2010 de uitdagingen en nieuwe activiteiten op te pakken. De organisatorische aanpassingen die hierbij behoren, volgen of kan je inregelen, juist vanuit een ‘ja, kom-maar-op-houding’.
Succesvolle implementaties, waarbij de documentaire informatie het kloppend hart vormt, behoren natuurlijk tot de mogelijkheden. Auteurs worden van harte uitgenodigd redactionele bijdragen aan te melden bij de redactie.

aplat@hermes-am.nl


1 http://www.omgevingsvergunning.nl/1_nieuws.php?nieuws=844

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *