24 juni 2021

Informatievoorziening voor nieuwe Wet Inburgering

image for Informatievoorziening voor nieuwe Wet Inburgering image

Hoe functioneert de informatievoorziening bij de invoering van de nieuwe Wet inburgering? Om gemeenten te helpen met uitwisseling van gegevens tussen landelijke ketenpartners en met de afspraken die zij moeten maken met softwareleveranciers, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) twee handreikingen gepubliceerd.

De Handreiking Gegevensuitwisseling gemeenten en ketenpartners nieuwe Wet inburgeringmaakt inzichtelijk welke gegevensuitwisselingen nodig zijn om in het kader van de nieuwe Wet Inburgering de gemeentelijke regierol goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast licht het de wettelijk voorgeschreven gegevensuitwisseling met verschillende ketenpartners, zoals het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), toe.

Voor informatievoorziening van de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering zijn gemeenten afhankelijk van leveranciers van ICT-software. De stappen die nodig zijn om tot goede afspraken te komen met deze leveranciers, staan beschreven in de Handreiking inkoop IV/ICT-diensten voor de nieuwe Wet inburgering.

De handreikingen zijn onderdeel van de implementatie van de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *