1 oktober 2009

NUP: e-dienstverlening op stoom!

image for NUP: e-dienstverlening op stoom! image

NUP staat voor Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (voorheen Nationaal Urgentieprogramma). Dit is een programma om een overheid te realiseren met goede dienstverlening, waarbinnen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven tot het redelijke beperkt worden. De maatschappij vraagt immers om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende weg vraagt.

NUP staat voor Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (voorheen Nationaal Urgentieprogramma). Dit is een programma om een overheid te realiseren met goede dienstverlening, waarbinnen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven tot het redelijke beperkt worden. De maatschappij vraagt immers om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende weg vraagt. Om dit te realiseren is een infrastructuur met goede (elektronische) basisvoorzieningen op gebied van toegang, authenticatie, informatie-/servicenummers, basisregistraties en informatie-uitwisseling randvoorwaardelijk.

De overheid gaat dit bereiken door (nog) meer samen te werken en de bedrijfsvoering en gegevenshuishouding beter op elkaar af te stemmen. Dat maakt het noodzakelijk dat de overheid de onderdelen (bouwstenen) van haar e-overheidsprogramma’s uniformeert en op elkaar afstemt en dat alle overheden hiervan gebruik maken.
In de akkoordverklaring met het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP), op 1 december 2008 ondertekend door de vier overheden (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), zijn nadere werkafspraken (en resultaatinspanningen) overeengekomen. Onder andere om de mogelijkheden van de bestaande en nog te ontwikkelen bouwstenen van de infrastructuur van de e-overheid gericht te benutten. Met het NUP is meer focus, samenhang en structuur aangebracht in de verbetering van de e-dienstverlening.

E-bouwstenen
Ook hebben de overheden afgesproken deze basisinfrastructuur daadwerkelijk te realiseren en gezamenlijk in gebruik te nemen. Daarvoor hebben de overheden gezamenlijk vastgesteld welke negentien bouwstenen essentieel zijn voor het verbeteren van de dienstverlening.
Kort toegelicht zijn het de volgende geprioriteerde bouwstenen:

E-toegang
1 Webrichtlijnen
Informatie op websites, die voldoen aan de webrichtlijnen, is toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van de gebruikte software of hardware.
2 Samenwerkende catalogi
Deze NUP-bouwsteen zorgt ervoor dat gebruikers informatie kunnen vinden, ook al zoeken zij op de website van een overheidslaag die hier niet over gaat (no wrong door). 
3 Antwoord voor Bedrijven
Bij dit portaal kunnen alle ondernemers terecht voor alle actuele en relevante overheidsinformatie, bijvoorbeeld over regelgeving, vergunningen en rijkssubsidies.
4 MijnOverheid.nl
Deze voorziening is een persoonlijke en veilige webomgeving, waarmee burgers zaken doen en informatie uitwisselen met de gehele overheid, waar en wanneer ze dat maar willen en zo snel en goedkoop mogelijk. 
5 Antwoord©
Een multichannel-loket waar burgers en bedrijven met vrijwel al hun vragen terecht kunnen: een klantcontactcentrum (KCC).

E-authenticatie
6 DigiD burger
DigiD is het gemeenschappelijke, digitale authenticatiesysteem voor de overheden, waarmee ze elektronisch de identiteit kunnen verifiëren van burgers die van overheidsdiensten gebruik maken.
7 Gemeenschappelijke machtigingsvoorziening (GMV)
De GMV is een landelijke, gemeenschappelijke voorziening die het gebruik van machtigingen voor elektronische overheidsdienstverlening mogelijk maakt voor burgers en bedrijven.
8 eHerkenning voor bedrijven (DigiD voor bedrijven)
Het programma eHerkenning voor bedrijven is het vervolg op het huidige DigiD voor bedrijven, daarom is het programma nu ook zo genoemd.

Nummers
9 Burgerservicenummer (BSN)
Het BSN is een uniek persoonsnummer, voorheen het sofinummer. De overheid hanteert in haar contacten met burgers, maar ook in de uitwisseling van gegevens tussen overheden, slechts één uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN).

Basisregistraties
10 Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA)
De GBA is de enige en unieke bron van persoonsgegevens van Nederlandse ingeschrevenen.
11 Registratie Niet Ingezetenen (RNI)
De RNI is het register voor natuurlijke personen die niet in Nederland zijn gevestigd, maar wel relaties met de Nederlandse overheid onderhouden.
12 Nieuw Handelsregister (NHR)
Het NHR wordt de basisregistratie voor ondernemingen en rechtspersonen (verenigingen, stichtingen).
13 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
De BAG is een door gemeenten bijgehouden basisregistratie met gegevens over adressen en gebouwen.
14 Basisregistratie Topografie (BRT)
De BRT is de unieke bron voor alle midden- en kleinschalige topografische kaarten (schaal van 1:10.000, later ook kaarten op kleinere schaal), waarmee overheden gemakkelijk met elkaar geografische informatie kunnen uitwisselen.
15 Basisregistratie Kadaster (BRK)
De BRK registreert kadastrale informatie over percelen, eigen dom, hypotheek en zelfstandig beperkte rechten, zoals erf pacht, opstal en vruchtgebruik.
16 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) en de groot schaige topografie van de topografieproducerende gemeenten (TPG) vormen – samen met brongegevens van Rijkswaterstaat, ProRail, provincies en waterschappen – de BGT.

E-informatieuitwisseling
17 OverheidsServiceBus (OSB)
De OSB is een eenduidige, innovatieve en veilige voorziening die diverse soorten berichten vervoert, zoals het berichtenverkeer van basisregistraties tussen serviceaanbieders en -afnemers.
18 TerugMeldFaciliteit (TMF)
Een overheidsorganisatie die gegevens gebruikt uit een van de basisregistraties kan vermoeden dat de gegevens onjuist zijn en is dan verplicht dit te melden. TMF ondersteunt dit.
19 Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties (GOB)
De GOB is een stelsel van afspraken, standaarden, voorwaarden en voorzieningen die helpen de ontsluiting van de basisregistraties uniform en eenduidig te laten plaatsvinden.

Deze bouwstenen vormen in hun samenhang de noodzakelijke basisinfrastructuur, die met het NUP grotendeels worden gerealiseerd in deze kabinetsperiode.

Geprioriteerde voorbeeldprojecten
Verder kent het NUP zes geprioriteerde voorbeeldprojecten die moeten laten zien, hoe dankzij de beschikbare infrastructuur de e-overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven zichtbaar verbetert. Het actieprogramma stárt met onderstaande projecten:
1 Omgevingsloket ten behoeve van omgevings- en watervergunning
De omgevings- en watervergunning is één geïntegreerde ver gunning met één loket, één bevoegd gezag en één handhavende instantie voor aanleggen, bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De voorziening maakt gebruik van DigiD voor burgers en bedrijven en heeft een koppeling met de GBA. Daardoor zullen aanvragen sneller verlopen en administratieve lasten afnemen.
2 Digitaal Klantdossier werk en inkomen (DKD)
Het DKD is een virtueel dossier voor werk en inkomen. Dat wil zeggen dat de systemen van de ketenpartners CWI, UWV en de gemeentelijke sociale diensten zodanig met elkaar zijn verbonden, dat op elk gewenst moment de benodigde informatie kan worden opgevraagd. Medewerkers in de keten kunnen zo op eenvoudige en verantwoorde wijze gegevens delen ten behoeve van de dienstverlening aan de klant, maar ook ten behoeve van de stroomlijning van de eigen dienstverleningsprocessen. Het DKD is aangesloten op diverse NUP-bouwstenen, waaronder de GBA, het NHR, het BSN, DigiD en MijnOverheid.nl.
3 Eén loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten
Het ministerie van OCW heeft samen met de IB-Groep en een aantal pilot-gemeenten een digitaal loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten ontwikkeld. Het loket zorgt ervoor dat scholen nog maar op één plaats en op een uniforme manier het verzuim hoeven te melden. Vervolgens stelt het loket de juiste gemeente op de hoogte. Het loket maakt gebruik van de NUP-bouwstenen OSB, BSN en GBA. 
4 Regelhulp en digitalisering Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel ‘meedoen’: de wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Het voorbeeldproject maakt gebruik van diverse NUP-bouwstenen, zoals BSN, DigiD burger en webrichtlijnen.
5 Verwijsindex risico’s jeugdigen (VIR)
De VIR, voorheen Verwijsindex risicojongeren, is een ICT-toepassing die risicomeldingen registreert van jongeren tot 23 jaar. De VIR maakt gebruik van de NUP-bouwstenen OSB, BSN en GBA.
6 Dienstenloket
Voor alle EU-lidstaten wordt de Dienstenrichtlijn ingevoerd en in alle lidstaten komt er een centraal, elektronisch Dienstenloket waar de binnen- en buitenlandse dienstverleners informatie kunnen vinden en hun zaken met de overheid kunnen regelen, zoals het aanvragen en verkrijgen van vergunningen. Ook het Dienstenloket maakt gebruik van een groot aantal NUP-bouwstenen.

Samenvattend is het NUP een prioriteitenprogramma voor (door)ontwikkeling en realisatie van elektronische basisvoorzieningen die het digitale contact en/of de dienstverlening voor burger en bedrijf faciliteert waarbij de kern van het NUP wordt gevormd door:

  • een set van negentien e-bouwstenen, die samen de randvoorwaardelijke basisinfrastructuur vormen;
  • verplicht gebruik van de basisinfrastructuur door alle overheden;
  • strakke regie op de realisatie, gebruik en beheer van de basis-infrastructuur;
  • prioritering van zes voorbeeldprojecten, die de e-dienstverlening zichtbaar te maken.

Met dit programma geeft de overheid de realisatie van de e-overheid een nieuwe impuls. Door meer focus, duidelijke keuzen en afspraken geeft de overheid concreet invulling aan de aanbevelingen zoals gedaan in het advies van de commissie Wallage/Postma ‘Het uur van de waarheid’.
De realisatie van de e-dienstverlening raakt op stoom!

wilrombout@solcon.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *