1 september 2010

SOD: Jaarverslag Vereniging SOD 2009/2010

image for SOD: Jaarverslag Vereniging SOD 2009/2010 image

Bestuur
De samenstelling van het algemeen bestuur: voorzitter drs. J.C.M. Cox; secretaris W. Plas; penningmeester R. de Nieuwe. Leden: G.J.J. Altena, tevens voorzitter Regio Noord-Oost; G.J. Lodder, tevens voorzitter Regio West en L.C.M. van Minderhout, tevens voorzitter Regio Zuid.

Het bestuur kwam zes maal bijeen.

Leden per 30 juni 2010
Standaard lidmaatschap: Noord Oost 150, West 170 en Zuid 93. Uitgebreid lidmaatschap: Noord Oost 70, West 109 en Zuid 64.

Bestuur
De samenstelling van het algemeen bestuur: voorzitter drs. J.C.M. Cox; secretaris W. Plas; penningmeester R. de Nieuwe. Leden: G.J.J. Altena, tevens voorzitter Regio Noord-Oost; G.J. Lodder, tevens voorzitter Regio West en L.C.M. van Minderhout, tevens voorzitter Regio Zuid.

Het bestuur kwam zes maal bijeen.

Leden per 30 juni 2010
Standaard lidmaatschap: Noord Oost 150, West 170 en Zuid 93. Uitgebreid lidmaatschap: Noord Oost 70, West 109 en Zuid 64.

Maandblad Overheidsdocumentatie
Samenstelling redactie Od per 30 juni 2010: mr. drs. G.J.M. de Graaf (hoofdredacteur); de heren mr. K. A. M. Duijvelaar, A. W. Plat, W. A. Rombout, H. van Rijn en de dames drs. A.M. Adema en E. A. M. Maes MSc (redactieleden); G. J. Lodder (namens verenigingsbestuur), mevrouw I. de Bock (redactiesecretaris), de heer T. Kooiman (eindredacteur) en de heer Alexander Oldeman (uitgever).

Algemene Leden Vergadering
De heer drs. Joost Cox leidde de Algemene Leden Vereniging bekwaam als voorheen. Het lichtte het verslag van de Vereniging toe. De Vereniging staat er financieel gezond voor. De begroting voor 2010 werd ongewijzigd vastgesteld.

Jaarcongres 2009: NUP HOLLAND NUP
Op 1 november 2009 werd het jaarcongres gehouden in het voetbalstadion ‘De Galgenwaard’ met als onderwerp ‘NUP Holland NUP’. Prioriteitenprogramma tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk.
Het programma bestaat uit negentien NUP-bouwstenen en zes voorbeeldprojecten. Deze voorzieningen vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de realisatie van de e-overheid. Juist deze voorzieningen zijn gekozen omdat zij de minimaal noodzakelijke randvoorwaarden zijn voor goed elektronisch verkeer tussen overheid, burger en bedrijven. Het NUP brengt focus, samenhang en structuur aan in de verbetering van e-dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het doel van e-overheid is dat overheden informatie snel en vlekkeloos kunnen uitwisselen, zodat de dienstverlening aan burgers beter wordt. Daarvoor is een solide technische infrastructuur nodig.

Sprekers tijdens deze bijeenkomst waren Kees Duijvelaar, senior beleidsmedewerker informatiebeleid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nils Borgesius, IPO coördinerend senioradviseur e-dienstverlening werkzaam bij het Interprovinciaal Overleg (IPO), Albert van Harling, Digital Groep, adviesbueau gespecialiseerd in de implementatie van digitaal en zaaksgewijs werken, Michiel Rijneke, jurist, sinds 2007 werkzaam vanuit zijn eigen organisatie Need2Change en Hans Koenders, bestuurs- en beleidsadviseur informatievoorziening gemeente Enschede.

In totaal hebben 216 deelnemers het jaarcongres bijgewoond.

Regio Noord Oost

Algemeen
De afgelopen periode heeft het bestuur van de Regio Noord Oost inspanningen geleverd voor het organiseren van een najaarsbijeenkomst in Groningen en een voorjaarsbijeenkomst in Zwolle.

Samenstelling van het bestuur
Per 1 juli 2010 bestaat het bestuur van de regio Noord Oost uit: de heer G.J.J. Altena, voorzitter; mevrouw A.E. Koole- Schreuder, secretaris; de heer J.H. Ike, penningmeester en mevrouw M. Dik, lid.

Activiteiten
Het voltallige bestuur vergaderde gedurende het verslagjaar vier keer in de omgeving van Zwolle. Daarnaast werd er verscheidene malen in kleinere groepjes over facetten van te organiseren evenementen vergaderd. Hierbij werd o.a. gediscussieerd over:
relatie bestuur/regio’s en regio’s onderling, visie over de documentaire informatievoorziening, organisatie voorjaarsen najaarsbijeenkomsten.

Voorjaars- en najaarsbijeenkomst
Op 18 juni en 1 oktober 2009 zou Regio Noord Oost haar regiobijeenkomsten in het Groninger Museum te Groningen houden maar helaas moesten beide bijeenkomsten worden afgezegd vanwege tegenvallende aanmeldingen.

Regio West

Bestuur
De samenstelling van het bestuur bestaat per 1 juli 2010 uit: de heer G.J. Lodder, voorzitter; de heren A. Gomes, secretaris, W. Rombout, penningmeester, Th. Knops, lid, L. Verbeek, lid, en mevrouw Ongering, lid.

Activiteiten
Het bestuur vergaderde gedurende het verslagjaar vier keer, waarvan een keer samen met de andere regiobesturen. De volgende onderwerpen zijn onder meer behandeld:

  • Organisatie van een SOD-café in plaats van een voorjaarsbijeenkomst. De organisatie hiervan is nog niet afgerond.
  • De ontwikkeling van een eigen website voor de vereniging. Alle bestuursleden zijn in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op het functioneel ontwerp. Dit is inmiddels vastgesteld.
    De offerteaanvraag is aangehouden in afwachting van eventuele (aanvullende) reacties van de raadpleging doelgroepen van de vereniging.
  • Evaluatie van de visie van de vereniging.
  • Rol en positie van de vereniging binnen het vakgebied van informatie- en archiefmanagement.
  • Marketing en promotie van de vereniging.

Er is in het verslagjaar, naast het landelijke congres, een bijeenkomst georganiseerd. Deze is geannuleerd wegens het te lage aantal inschrijvingen.

Voorjaarsbijeenkomst
Het bestuur van de Regio West heeft helaas de voorjaars- en de najaarsbijeenkomst, vanwege het geringe aantal inschrijvingen, moeten annuleren.

Regio Zuid

Bestuur
De samenstelling van het bestuur bestaat per 1 juli 2010 uit: de heren L. van Minderhout, voorzitter; A. van der Meulen, secretaris; H. Hellings, penningmeester; T. de Looijer, lid en L. Maas, lid.

Activiteiten
Het bestuur vergaderde gedurende het verslagjaar zeven keer. Verder zijn er twee regiobijeenkomsten georganiseerd.

Najaarsbijeenkomst 2009
Op 12 november 2009 vond de najaarsbijeenkomst van Regio Zuid plaats in het Philips Stadion te Eindhoven met als onderwerp: Klant en Informatie: ‘ontwikkelingen rondom het Klant Contact Centrum, Zaakgericht Werken en de elektronische handtekening’.

Sprekers tijdens deze bijeenkomst waren: Colin van Oosterhout, Adobe Systems Benelux, Business development manager; Jan de Kramer, Digital groep, Senior adviseur dienstverlening; Frans Dondorp, Decos Software Engineering, Business developer; Brigit Hoomans, gemeente Amsterdam (Stadsarchief), programmamanager IZI (Iedereen Zaakgerichte Informatie).

In totaal hebben 117 mensen de bijeenkomst bezocht.

Voorjaarsbijeenkomst
Op 15 april 2010 vond de voorjaarsbijeenkomst plaats in stadshotel Jeroen Bosch te ‘s-Hertogenbosch met als thema: ‘Een nieuwe woning voor DIV’.

Sprekers tijdens deze bijeenkomst waren Ad van Heijst, directeur van Van Heijst Information Consulting B.V. (VHIC); Chido Houbraken, eigenaar van CHIDO (Chido Houbraken Informatie-, Documentatie- en Organisatieadvies) – vrij gevestigd adviseur, auditor en archivaris; Geert-Jan van Bussel, eigenaar van Van Bussel Document Services, archivaris, bedrijfskundige, bestuurlijk informatiekundige, docent aan de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam; Boudien Glashouwer, adviseur en plaatsvervangend directeur van Het Expertise Centrum (HEC).

In totaal hebben 51 personen de bijeenkomst bezocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *