1 december 2009

SOD: Notulen Algemene ledenvergadering SOD

image for SOD: Notulen Algemene ledenvergadering SOD image

1 Opening
De heer drs. J. Cox, voorzitter van de Vereniging SOD, heet alle aanwezigen van harte welkom op de ALV en het jaarcongres ‘NUP Nolland NUP’. In een wel heel passende omgeving stadion de Galgenwaard. 

1 Opening
De heer drs. J. Cox, voorzitter van de Vereniging SOD, heet alle aanwezigen van harte welkom op de ALV en het jaarcongres ‘NUP Nolland NUP’. In een wel heel passende omgeving stadion de Galgenwaard. 
‘De vereniging is druk bezig om nieuwe wegen in te slaan. Ontwikkelen van de website en een strategische planning voor de vereniging om zich verder te kunnen ontwikkelen zijn onderwerpen waar wij volgend jaar voortvarend mee aan de slag zullen gaan. U hoort daar nog van. Ook is er contact gelegd met een onderzoeker/publicist die de uitgave van een gedenkboek over 75 jaar SOD op zich heeft genomen. Naar verwachting zal dit boek begin 2010 kunnen verschijnen bij onze ‘huisuitgever’ de Sdu.’ 
Daarnaast meldt de heer Cox dat de SOD samen met de Nederlandse Vereniging van Archivarissen (NVA) ervoor gaat zorgen dat er een register komt waar erkende archivarissen en recordsmanagers kunnen worden ingeschreven, vergelijkbaar met het register van architecten, makelaars en andere erkende professionals.
Evenals vorig jaar in Den Bosch verwacht de heer Cox ook vandaag weer een sprankelend congres dat vanwege het ook dit jaar weer interessante thema, het NUP, druk bezocht is. 
‘Het Nationaal Uitvoerings Programma, het NUP, gaat ons als DIV een architectuur en een infrastructuur brengen die keteninformatisering en ontkokering mogelijk maken.
Het NUP reikt een stelsel van basisregistraties aan, waaruit wij als DIV de informatie, die wij voor de uitvoering van onze taken nodig hebben, kunnen putten.

2 Mededelingen
In onze ALV van 2008 meldde de heer Cox al dat de heer W. Plas kandidaat was voor de functie van secretaris van het hoofdbestuur.
De heer Hans van Biezen heeft de functie als ad interim ingevuld en heeft met ingang van 1 maart 2009 zijn functie beëindigd. 
Met ingang van 1 maart 2009 is de heer W. Plas benoemd tot secretaris.

3 Notulen ALV 2008
De notulen van de ALV van 2008 worden ongewijzigd vastgesteld. 

4 Jaarverslag 2008 secretaris
Het verslag over het verenigingsjaar wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Rekening van baten en lasten en balans per 31 december 2009
De stukken worden ongewijzigd vastgesteld.

6 Begroting van baten en lasten 2010
De vereniging heeft veel ambities. Invulling daarvan brengt kosten met zich mee.
Realisatie van de plannen zal het nodig maken om extra inkomsten te generen. De vereniging staat er financieel gezond voor.
De speerpunten moeten nader ingekleurd en financieel vertaald worden. Indien de verwezenlijking van één of meer speerpunten dat nodig maakt zal dat via een begro-tingswijzing worden geregeld. De vergadering stelt de begroting ongewijzigd vast.

7 Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 

8 Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *