1 september 2009

SOD: ‘NUP NOLLAND NUP’

image for SOD: ‘NUP NOLLAND NUP’ image

De Vereniging SOD is er wederom in geslaagd een boeiend programma samen te stellen voor het jaarcongres met als onderwerp dit jaar ‘het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere dienstverlening en E-overheid (NUP)’ onder de titel ‘NUP NOLLAND NUP’. 

De Vereniging SOD is er wederom in geslaagd een boeiend programma samen te stellen voor het jaarcongres met als onderwerp dit jaar ‘het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere dienstverlening en E-overheid (NUP)’ onder de titel ‘NUP NOLLAND NUP’. 
Een van de doelstellingen van het NUP is om over een paar jaar daadwerkelijk 80% van alle klantcontacten in één keer af te kunnen handelen. Beschikbaarheid van informatie is daarbij van cruciaal belang, evenals de noodzaak van zaakgericht werken en alles wat DIV in de ‘elektronische overheid’ beweegt. Daarom moet de informatievoorziening bij de overheid fundamenteel verbeteren.
Voor het jaarcongres hebben wij een goed bereis- en bereikbare, maar ook passende locatie weten te vinden! Waar kunnen wij het congres over dit onderwerp beter houden dan in voetbalstadion ‘de Galgenwaard’ te Utrecht.

Wij hopen u op ons congres te mogen begroeten en wensen u een leerzame en plezierige dag toe!
Drs. J.C.M. Cox 
Voorzitter

Kans voor open doel, scoren met NUP!
Johan Cruijff: “Voetbal is simpel. Het is echter moeilijk om simpel te voetballen.”

Burgers en bedrijven vragen om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende weg vraagt; dus betere dienstverlening met minder administratieve lasten. Dit lijkt simpel, maar is dat ook zo?
In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en E-overheid (NUP) spreken alle overheden gezamenlijk af waar de prioriteiten liggen als het gaat om een betere digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het NUP is een gezamenlijk initiatief van het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen, gebaseerd op een advies van de commissie Postma/Wallage. Het uitvoeringsprogramma richt zich vooral op die dienstverlening waar meerdere overheidsorganisaties bij zijn betrokken. De verbetering zit volgens het NUP in samenwerking over de grenzen van overheidsorganisaties heen. De oplossing van knelpunten voor burgers en bedrijven staat voorop. Goed gebruik van ICT en vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven zijn hierbij kernwaarden. Om tot de betere dienstverlening te komen, stemmen overheden zoveel mogelijk onderdelen van de elektronische dienstverlening op elkaar af. 

Voor wie is dit congres interessant?

  • Hoofden I&A, I(C)T, DIV, Publieke Dienstverlening, Communicatie, Informatie- en Procesmanagement, Archief;
  • Medewerkers archief, DIV, Zaak- en Dossierbeheer;
  • IT-architecten; Medewerkers AO;
  • Adviseurs DIV/DM, Digitalisering; 
  • Project- en programmamanagers e-Government, Antwoord©, Elektronische Dienstverlening.

Programma

    Inleiders
09.30 Ontvangst, en gelegenheid tot bezoeken kennismarkt Henk Kok, dagvoorzitter Jaarcongres
10.00 Opening door de voorzitter SOD Joost Cox, voorzitter hoofdbestuur Vereniging SOD
10.15 NUP… informatie op orde? Kees Duijvelaar
10.55 Hoe maken we het NUP tot een succes! Nils Borgesius
11.45 Zaakgewijze aanpak, kansen voor DIV! Albert van Harling
12.30 Lunch, pauze en gelegenheid tot bezoeken kennismarkt  
14.00 Succesvol veranderen doe je zo! Michiel Rijneke
14.40 Praktijkervaringen; NUP in de gemeente Enschede Hans Koenders
15.30 Dagsluiting door de dagvoorzitter Henk Kok
15.45 Afsluiting en NUP-borrel na, en gelegenheid tot bezoeken kennismarkt  

Enthousiaste en inspirerende sprekers!
Wij hebben een aantal enthousiaste en inspirerende sprekers uitgenodigd waarbij u als gast vernieuwende ideeën en plannen op kunt doen!

Kees Duijvelaar (VNG) is senior beleidsmedewerker informatiebeleid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Documentair informatiemanagement heeft zijn bijzondere belangstelling. 
Inhoud presentatie:
Wat dit vakgebied moet drijven is zorgen dat processen en procesketens – zoals de Wabo-keten! – op het juiste moment worden gevoed met de juiste informatie in direct bruikbare vorm. Daarbij moet de noodzakelijke informatie zodanig worden beheerd dat de processen niet alleen na afloop, maar ook al gedurende het proces kunnen worden gereconstrueerd en verantwoord. ‘Alles’ bewaren omdat ‘alles’ verantwoord moet kunnen worden, is technisch onhaalbaar en economisch niet verantwoord. In de eerste plaats bepaalt de proceseigenaar welke informatie beschikbaar moet zijn en bewaard moet blijven, gelet op het belang van de zaak die wordt behandeld en de daaraan verbonden afbreukrisico’s. Hij moet met de informatiemanager in gesprek komen. Want de informatiemanager kan niet alles bewaren en moet ook voldoen aan wettelijke voorschriften, normen en standaards. Voor de rijksoverheid is het programma ‘Informatie op Orde’ in gang gezet. De baseline die in dat kader is ontwikkeld – en sinds juli binnen de rijksoverheid verplicht is – reikt de voorschriften, normen en standaards aan waaraan minimaal moet worden voldaan. Gemeenten ontwikkelen een proces- en zaakgerichte werkwijze, die goed aan de baseline getoetst kan worden. De baseline zou zelfs voor de hele overheid kunnen gelden: eenheid in wetgeving, normen en standaards dient de noodzakelijke interoperabiliteit. Daarom is het jammer dat Informatie op Orde niet dezelfde breedte en urgentie heeft gekregen als het NUP. 

Nils Borgesius (IPO) is sinds 1 januari 2008 als coördinerend senior adviseur e-dienstverlening werkzaam bij het IPO. Hij is geïntrigeerd door het in organisaties effectief inpassen van ICT. Rode draad daarin is in zijn ogen de intrinsieke spanning tussen de, veelal nog onvermoede en nog aarzelend verkende, digitale mogelijkheden met hun digitale ja/nee-denkwereld en de soms uiterst diffuse en meervoudige werkelijkheid van organisaties. 
Inhoud presentatie:
We leren op dat punt nog steeds, soms met mooie successen, soms via kostbare en frustrerende teleurstellingen. Het NUP is een mooi experiment in het op brede schaal toepassen van ICT met de beste bedoelingen, maar op een schaal die qua organisatorische veelvoud nog niet is vertoond. Hoe houden we het in de grip zonder flexibiliteit te verliezen? Hoe laten we alle partijen de ruimte die in een bestuurlijke omgeving onontbeerlijk is, hoe managen we de vaak te hoog gespannen verwachtingen? Hoe zorgen we dat nog steeds te weinig zichtbare disciplines als het moderne document-, zaak-, dossier-, proces- en informatiebeheer toch tijdig aan tafel worden genodigd vóór er een (groot) kalf is verdronken? In zijn inleiding over het NUP zal Nils Borgesius, na een korte toelichting over wat het is, maar vooral over waarom het er nu is, een aantal vragen op dat punt adresseren.

Albert van Harling (Adviesbureau Digital Display) heeft ruime ervaring opgedaan binnen de bedrijfsvoering van grote complexe organisaties. Zijn specialisme is digitaal werken: van procesverloop en documenthuishouding tot inrichting van de midoffice en het verandermanagement daaromheen. De door hem uitgevoerde opdrachten waren vooral praktisch van aard. Soms ging het om minder concrete opdrachten, maar allemaal waren ze verbonden met de volle breedte van het vakgebied ‘informatievoorziening’. Dit werkterrein heeft hij onder meer ontmoet in de rol van clustercoördinator, teamleider, beleid/visieontwikkelaar, kwaliteitsmedewerker en recentelijk als projectleider bij een departementbreed project genaamd ‘Financiën gaat Digitaal’. 
Inhoud presentatie:
Daar sta je dan, nog maar net de laatste werkzaamheden verricht rond de invoering van een DMS of maatregelen getroffen om te voldoen aan een goede, geordende en toegankelijke staat van de archieven; of net terug van een workshop over modern management of de toepassing van metadata… en de volgende vernieuwing dient zich alweer aan onder de afkorting NUP. Niet zomaar een vernieuwing want het is de aankondiging van digitale dienstverlening gericht op een tevreden burger/bedrijf. Hierbij gaat het over veel thema’s die voor ons, DIV-medewerkers, bekend terrein zijn, dan wel zou moeten zijn. 
Het gaat over goed ontsloten informatie, in zaakdossiers gebundelde informatie, digitale beschikbaarheid van deze informatie, etc. Hiervoor zijn negentien NUP-bouwstenen geformuleerd die vertaald moeten worden naar de praktijk. Het antwoord voor deze vertaalslag wordt gevonden in bekende DIV-bouwstenen zoals registratie, dossiervorming, vastleggen van metadata en controle op afhandeling. Echter de complexiteit is toegenomen en veel meer partijen krijgen te maken met het speelveld DIV. 
Met een zaakgewijze aanpak zal Albert van Harling u brengen tot het antwoord op de uitdaging die NUP ons stelt. Tenslotte doet hij u een aantal handreikingen waarmee u concreet aan de slag kunt.

Michiel Rijneke (need2change), jurist, sinds 2007 werkzaam vanuit zijn eigen organisatie need2change bv, begeleidt veranderingen binnen organisaties en individueel. Hij doet dat vanuit verschillende rollen: als interim- en projectmanager, adviseur, coach, trainer en conflictbemiddelaar. Inmiddels heeft hij ruime ervaring met veranderingen als gevolg van de digitalisering binnen de documentaire informatievoorziening. 
Inhoud presentatie:
Succesvol veranderen is moeilijk. Bij de realisatie van het NUP zullen we dat op de werkvloer zeker gaan merken. Het vraagt veel van medewerkers. Het vraagt veel van managers. En van de interactie tussen die twee. Kern van het betoog van Michiel Rijneke is dat er een need to change is in de manier waarop we kijken naar verandermanagement. Centraal staat voor hem steeds ‘de mens’. Dat lijkt logisch omdat ‘wij’ immers aan alle touwtjes trekken.
Maar waarom verliezen we ons toch steeds weer in de focus op ICT en in het op orde brengen van onze processen? Waarom komen we daarnaast vaak niet verder dan de constatering dat we beter moeten gaan communiceren en zeggen managers meer dan eens dat bij DIV’ers ‘de knop om moet’? Dat ‘de nieuwe competenties’ vooral toch even snel ontwikkeld moeten worden? Het ontwikkelen van mensen vergt inzicht in menselijk gedrag, zonder dat je psycholoog hoeft te zijn. Van belang is de verbinding te leggen tussen competenties en zogenaamde persoonlijkheidsvoorkeuren en -factoren. Michiel gebruikt hierbij de internationaal veel gebruikte en uiterst toegankelijke persoonlijkheidsinstrumenten MBTI en 16PF. Het helpt mensen meer inzicht te krijgen in zichzelf en hun interactie met anderen. Als we daar nou eens mee beginnen hebben we al veel gewonnen!

Hans Koenders (Gemeente Enschede) is vanaf 1980 bestuurs- en beleidsadviseur informatievoorziening, eerst in de gemeente Den Haag en vanaf 1996 in de gemeente Enschede. In Enschede draagt hij bij aan de voorhoedepositie van deze gemeente op gebied van de informatisering. 
Inhoud presentatie:
Belangrijk is het ontwikkelen van gevoel welke trends doorzetten én juist daarop energie in te zetten. Het thema van de interoperabiliteit is zo’n trend: ervoor te zorgen dat organisaties gegevens kunnen uitwisselen en dat de betekenis niet verloren gaat. Open Standaarden zijn hiervoor een absolute voorwaarde. Het NUP levert ‘open’ voorzieningen op die de gewenste samenhang in het overheidsfunctioneren dichterbij zal brengen. In de bijdrage van Hans Koenders op het congres wordt de betrokkenheid van gemeenten geschetst in relatie tot de betekenis van EGEM, KING, NOiV en in relatie tot de rol (en het gedrag) van ministeries. Bij de meeste gemeenten is het begrip NUP bekend. Weet ook elke gemeente wat het precies inhoudt, wat je moet doen, waar je hulp kunt vinden? De deadline voor het operationeel hebben van de basisregistratie BAG (Adressen en Gebouwen) was 1 juli 2009. Maar héél weinig gemeenten waren klaar. Hoe zit het met de andere voorzieningen in het NUP? Op basis van enkele waarnemingen zal zijn inleiding hierop een licht laten schijnen.

Inschrijven
Meld u aan voor deelname aan het jaarcongres. De officiële inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. U kunt zich kosteloos afmelden vóór 31 oktober 2009. Bij iedereen die zich ná 31 oktober 2009 afmeldt wordt 50 euro in rekening gebracht. Deelnamebewijzen worden een maand voor het congres toegemaild. Uw bijdrage is inclusief luxe lunch, handouts en borrel.

Ik heb een uitgebreid SOD-lidmaatschap
Ik heb een beperkt SOD-lidmaatschap
Ik ben lid van het OZO-netwerk
Ik ben een belangstellende
Deelname is kosteloos
Deelname kosten bedragen € 175,00
Deelname kosten bedragen € 175,00
Deelname kosten bedragen € 195,00

Aanmelden:
http://www.sod-opleidingen.nl/info.php?cursus_id=102
U ontvangt binnen 5 werkdagen uw factuur. 

Locatie
Stadion ‘Nieuw Galgenwaard’ 
Herculesplein 241
3584 Aa Utrecht
030-8885500

Openbaar vervoer
Vanaf het Utrecht CS is het stadion te bereiken met buslijn 12, 12S, 13, 41, 43 en 241. Reistijd vanaf het station CS circa 5 minuten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *