3 juli 2023

Intensiever toezicht op de rijksoverheid

image for Intensiever toezicht op de rijksoverheid image

Het thema informatiehuishouding staat in het middelpunt van de belangstelling. De bestuurlijke aandacht is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen en er is een complex systeem ontstaan van opdrachtgevers en opdrachtnemers door de opkomst van centrale aanbieders en shared service-organisaties. Voor de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed geldt dat zij intensiever toezicht gaat houden op de rijksoverheid. De afgelopen periode heeft ze daartoe haar interne organisatie verder versterkt. De versterking zal eind 2023 afgerond moeten zijn.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op de goede, geordende en toegankelijke staat van overheidsinformatie bij de centrale overheid (Archiefwet 1995). Onder haar toezicht valt een groep die qua omvang, taakopdracht en rechtspersoonlijkheid heterogeen is (omvang is ongeveer 350 organisaties). Het betreft de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen, privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen en instanties met enig openbaar gezag, de rechterlijke macht en de organen van publiekrechtelijke beroepsorganisaties. Daarnaast houdt de Inspectie op grond van de Erfgoedwet nog eens toezicht op ongeveer 165 organisaties.

De Inspectie is een van de elf rijksinspecties. Door middel van de aanwijzingen van de minister-president zijn regels vastgelegd over de onafhankelijke positie en het functioneren van de rijksinspecties. In het coalitieakkoord van december 2021 heeft het kabinet aangegeven de onafhankelijkheid van het toezicht te willen versterken met een Wet op de rijksinspecties. Deze wet verankert de waarborgen voor de onafhankelijke taakuitoefening en werkwijze van de rijksinspecties, waaronder die van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 27: Landschap Informatiehuishouding. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *